Onderhoud

Fire Defence zet deskundige medewerkers in die aan de hand van een inventarisatie of een inspectie een brandpreventie advies uitbrengen. U kunt gebruik maken van de volgende diensten:

Inventarisatie:
integraal onderzoek
Inspectie:
gericht onderzoek
Het opstellen van een brandpreventie advies

Een inventarisatie vormt de basis voor een brandpreventie advies en een lange termijn beheer- en onderhoudsadvies. Het doel van een inventarisatie is om aan de hand van bouwtekeningen en/of een onderzoek ter plaatse, de bouwkundige brandpreventieve status van een gebouw in kaart te brengen. Alle toegepaste middelen en de locaties waar deze voorkomen, worden geïnventariseerd en gedetailleerd vastgelegd. De adviseur onderzoekt tevens in welke mate rekening is gehouden met brandpreventieve aspecten, bijvoorbeeld:

  • Hoe is de compartimentering gerealiseerd?
  • Zijn brandscheidingen aangebracht in schachten, stookruimten, technische ruimten en opslagruimten voor gevaarlijke stoffen?
  • Zijn er voldoende veilige vluchtwegen?

Een inventarisatierapport geeft de opdrachtgever een objectief en betrouwbaar beeld van de actuele bouwkundige situatie. Dit kan worden gebruikt als basis voor een adviesrapport met aanbevelingen of dienen als een offerteaanvraag.
Nadat een inventarisatie op basis van bouwtekeningen of een schouwing op locatie (integraal onderzoek), dan wel een inspectie (gericht onderzoek) is uitgevoerd, kunt u aan de hand daarvan een brandpreventie advies laten opstellen.
Een advies is een maatwerkproduct dat nauwkeurig moet voldoen aan uw verwachtingen. De uitgangspunten en de kosten van het advies worden vooraf met u besproken.

Optionele onderdelen van een adviesrapport, op te stellen op basis van een inspectie- of inventarisatierapport:

• Advies met betrekking tot de beoogde of gerealiseerde compartimentering.

stock foto firedefence brandwerende afdichtingen

Brandpreventie advies

Fire Defence is uw partner voor onderhoud en beheer.
Brandpreventiesystemen hebben onderhoud nodig, niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, maar ook om de werking te garanderen.

De adviseur onderzoekt in welke mate rekening is gehouden met brandpreventieve aspecten, bijvoorbeeld:

• Periodiek onderhoud
• Onderhoudscontracten
• Digitaal beheer/ logboeken
• Onderhoud van brandwerende afdichtingen

De praktijk leert dat jaarlijks gemiddeld vijf procent van alle doorvoeren en afdichtingen wordt doorbroken. In het algemeen is de eigenaar of gebruiker zich niet ervan bewust dat het gebouw na ogenschijnlijk eenvoudige aanpassingen niet meer aan de veiligheidseisen voldoet.

Registratie en onderhoud: pure noodzaak.

Het is van groot belang dat de gebruiker of beheerder alle bouwkundige mutaties nauwkeurig in een logboek registreert. Een onderhoudscontract – toegesneden op uw gebouw(en) en uw situatie – is de beste garantie dat een inbreuk op de compartimentering niet aan uw aandacht ontsnapt.
Met de kennis van risicomanagement die in de Fire Defence-organisatie voorhanden is, kan in overleg met u een gestructureerd beheerplan worden opgesteld. Eenvoudige herstelwerkzaamheden worden direct en – na een kostenindicatie vooraf – op basis van nacalculatie uitgevoerd.
Wij verzorgen de algehele inspectie van alle brandpreventieve voorzieningen en toetsing aan recente regelgeving, bijvoorbeeld eenmaal per 5 jaar.
Na elke inspectie, al dan niet gecombineerd met herstelwerkzaamheden, ontvangt u een inspectierapport annex veiligheidscertificaat.

Wie kan een onderhoudscontract met Fire Defence afsluiten?

Na de oplevering van een door Fire Defence gerealiseerd brandpreventieproject kan de opdrachtgever of gebouweigenaar – direct aansluitend – een onderhoudscontract afsluiten.

Leonardo Da Vinciplein 76 Haarlem
+31232078033